เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

            บริษัท เอ็กซ์ตร้า สตีลไพล์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยเริ่มแรกก่อนก่อตั้งบริษัทฯ เดิมทีดำเนินงานภายใต้ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอ็กซ์ตร้า สตีล ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ประกอบธรุกิจการค้าประเภทเหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณทุกชนิด นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,700,000 บาท โดยมี นายธงชัย อัศวสุขี เป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของบริษัท เดิมตั้งอยู่ที่ เลขที่ 320/4-5 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ทางห้างฯได้มีการดำเนินการก่อสร้างโรงงานเก็บสินค้าขึ้น ณ 45/9 หมู่ 20 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเก็บสินค้าและวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆของทางบริษัทฯ นับจากวันนั้นเป็นต้นมา ได้มีผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ที่จะขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานของทางบริษัทฯเพื่อประกอบการพิจารณาตกลงอนุมัติก่อสร้างโรงงานเก็บสินค้าและบ่อบำบัดน้ำเสียในจังหวัดระยอง และด้วยประสบการณ์ในการก่อสร้างและขุดเจาะนานกว่า 10 ปี ภายใต้การดำเนินการโดยทีมงานคุณภาพของทางบริษัทฯ เราจึงได้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและขุดเจาะ ปัจจุบันเรามีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างมากมายและแพร่หลาย อีกทั้งได้มีโอกาสดำเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุมของมหาวิทยาลัย งานก่อสร้างโรงงานและอาคารต่างๆ งานรื้อถอน งานขุดเจาะ รวมถึงงานปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่งตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ต่อมาผลงานของบริษัทฯได้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นและเป็นที่ไว้วางใจต่อโครงการใหญ่ๆสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

            ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 9/2 หมู่ 20 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีขอบข่ายและหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงต่างๆ ตามนโยบายของบริษัทที่รัดกุมและเชื่อถือได้โดยดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัทฯ รวมถึงทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและชำนาญ เช่น วิศวกรหน่วยต่างๆ ช่างไฟฟ้า ช่างวางระบบทางเดินของเหลว ซึ่งทีมงานดังกล่าวได้ผ่านการคัดกรองและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการก่อสร้างแล้ว โดยบริษัทเป็นผู้พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

วิสัยทัศน์ขององค์กร

            บริษัท เอ็กซ์ตร้า สตีลไพล์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกขั้นตอน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานเป็นเกณฑ์สำคัญ

พันธกิจขององค์กร

            องค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคง และพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายดำเนินงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ได้วางไว้ โดยคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพต่างๆขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อมาตรฐานที่ดีขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังมุ่งเน้นที่จะสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรขององค์กรเพื่อสร้างเสริมศักยภาพที่ดีในการดำเนินงาน และสร้างความเชื่อมั่นจากลูกค้าคนสำคัญทุกท่าน โดยมุ่งหวังให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดและนำไปสู่การยอมรับจากระดับประเทศ นอกจากนี้เรายังมีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมกับสังคม โดยมุ่งร่วมกิจกรรมสร้างเสริมคุณค่าเพื่อตอบแทนสังคมในโอกาสต่างๆสืบไป

เป้าหมายขององค์กร

            องค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการวางรากฐานที่แข็งแรงภายในองค์กร ทั้งบุคลากรและการบริหารงานฝ่ายต่างๆ อีกทั้งยังพร้อมมุ่งเน้นที่จะเพิ่มความสามัคคีของบุคลากรทุกฝ่ายภายในองค์กรตลอดจนการมีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้องค์กรเป็นที่ยอมรับกับทั้งพันธมิตรและลูกค้าคนสำคัญสืบไป

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์